Corporate Social Responsibility

København 10.02.2020

Erklæring fra De Grønne Kokke

Med dette dokument erklærer De Grønne Kokke, at vi efterlever følgende standarder:

Affald og genanvendelse

De Grønne Kokke sikrer, at:

 • Affald, herunder genanvendeligt affald, er sorteret efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendte modtageanlæg.
 • Farligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg.

De Grønne Kokke er bekendt med og respekterer kravene til sortering og håndtering, herunder genanvendelse af affald, som de kommer til udtryk i dansk lovgivning i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 med tilhørende bekendtgørelser.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald, EU direktiv 2006/66/EF om batterier, EU direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Transportforordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab samt Basel-konventionen om grænseoverskridende transport af affald.

 

Minimering af emballage

De Grønne Kokke sikrer, at:

De Grønne Kokke har minimeret mængden af anvendt emballage i det omfang, det er muligt.

De Grønne Kokke er bekendt med og overholder de danske miljøkrav til virksomhedens emballage, som de udtrykkes i den danske lovgivning i Bekendtgørelse om visse krav til emballager, BEK nr. 1455 af 7. december 2015.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU-direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald med ændringer.

 

Foreningsfrihed

De Grønne Kokke sikrer, at:

 • De Grønne Kokke ikke lægger vægt på eller på anden måde træffer beslutninger, der er påvirket af den ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller anden forening.
 • De Grønne Kokke ikke forsøger at påvirke de ansatte til at være eller til ikke at være medlem af en bestemt fagforening.
 • Tillidsrepræsentanter gives særlig beskyttelse i varetagelsen af deres hverv.
 • De Grønne Kokke ikke blander sig i, hvilke fagforeninger eller andre foreninger der bliver dannet på arbejdspladsen.
 • Ansatte ikke bliver afskediget på grund af deres tilhørsforhold til en fagforening.
 • En bestemt fagforening ikke bliver favoriseret.
 • Retten til kollektiv forhandling bliver respekteret.
 • Valgte tillidsrepræsentanter for de ansatte gives særlig beskyttelse mod afskedigelse.

De Grønne Kokke er bekendt med og respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og indgå i kollektive forhandlinger, som det blandt andet udtrykkes i Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2006, samt ved hovedaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter, jf. bl.a. hovedaftalen mellem LO og DA fra 1973.

Den danske lovgivning og Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN’s Konvention om Civile og Politiske Rettigheder af 16. december 1966, FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 87 af 9. juli 1948 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, ILO konvention nr. 98 af 1. juli 1949 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, ILO konvention nr. 111 af 25. juni 1958 om diskrimination, ILO konvention nr. 135 af 23. juni 1971 om beskyttelse af arbejdstagerrepræsentanter mv.

Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag for domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan virksomheden blive pålagt at betale godtgørelse til den ansatte.

 

Løn og ansættelsesforhold

De Grønne Kokke sikrer, at:

 • Alle ansatte får en minimumsløn, som er i overensstemmelse med internationale standarder.
 • Alle ansatte senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster.
 • Alle ansatte i virksomheden har mindst 25 dages betalt ferie om året, jf. de danske regler.
 • Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen

De Grønne Kokke er bekendt med og respekterer de danske krav om lønforhold, goder og ansættelsesbetingelser, som de udtrykkes i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010, Ferieloven, lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov, lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven, jf. lov nr. 827 af 23. juni 2017).

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, FN’s Konvention om Afskaffelse af alle Former for Diskrimination mod Kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 52 om årlig ferie med løn.

Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til at indbringe sag for domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan virksomheden blive pålagt at betalte en godtgørelse til den ansatte, samt efterbetaling af manglende løn.

 

Forskelsbehandling

De Grønne Kokke sikrer, at:

 • Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap.
 • Der i virksomheden ikke udøves forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

De Grønne Kokke er bekendt med og respekterer forbuddet mod forskelsbehandling, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24. august 2017 og Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v., lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om etnisk ligebehandling. EU direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. EU direktiv 2004/113/EF om kønsligestilling i forbindelse med varer og tjenesteydelser. EU direktiv 2006/54EF af 5.juli 2006 om ligebehandling på kønsområdet. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950, FN Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination af 21. december 1965, FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder af 18. december 1979, ILO konvention nr. 100 af 29. juni 1951 om ligeløn, ILO konvention nr. 111 af 25. juni 1958 om diskrimination, ILO konvention nr. 169 af 27. juni 1989 om oprindelige folk.

Ansatte der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Ansatte, der mener sig udsat for forskelsbehandling, kan også få behandlet deres klage i Ligebehandlingsnævnet. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel, og den ansatte kan få tilkendt en godtgørelse.

10.02.2020       Leyla Uhre

 

 

 

 

København 10.02.2020

Declaration from De Grønne Kokke

With this document De Grønne Kokke declares that we comply with the following standards:

Waste and recycling

De Grønne Kokke ensures that: 

 • Waste, including recyclable waste, is separated according to the regulations of the Danish environmental authorities for recovery or disposal at authorized treatment facilities.
 • Hazardous waste is labelled, stored and disposed of, as instructed by the authorities, at environmentally approved receiving facilities.

De Grønne Kokke is aware of and respects the requirements for separating, recycling and disposing of waste, as expressed in the Danish Environmental Protection Act, Act No. 753 of 25 August 2001.

The Danish legislation is in accordance with EU directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste, EU directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste, EU regulation 259/93/EEC of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community as well as the Basel Convention on transboundary movements of waste.

 

Minimization of packaging

De Grønne Kokke ensures that: 

De Grønne Kokke has minimized the use of packaging to the extent possible.

De Grønne Kokke is aware of and observes the Danish environmental requirements for the company’s packaging, as expressed in the Danish legislation in statutory order No 1455 of 7 December 2015 regarding certain requirements for packaging.

 

Freedom of association

De Grønne Kokke ensures that:  

 • De Grønne Kokke does not discriminate or in any other way make decisions that are affected by the employee’s affiliation with a trade union or other association.
 • De Grønne Kokke does not attempt to influence the employees to be members of a particular trade union.
 • Union representatives are given special protection in carrying out their duties.
 • De Grønne Kokke does not interfere in which trade unions or other associations are formed in the workplace.
 • Employees are not dismissed because of their affiliation with a trade union.
 • A particular trade union is not favored.
 • The right to collective bargaining is respected.
 • Elected representatives for the employees are given special protection against dismissal.

De Grønne Kokke is aware of and respects the employees’ right to organize and enter into collective bargaining as expressed in Danish legislation in the law on protection against dismissal for union-related reasons, Act No. 424 of 8 May 2006 as well as in the General Agreement between The Danish Confederation of Trade Unions and the Danish Employers’ Confederation of 1973.

The Danish legislation and the General Agreement are in accordance with the European Convention on Human Rights of 4 November 1950, the UN Convention on Civil and Political Rights of 16 December 1966, the UN Convention on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966, ILO Convention No. 87 of 9 July 1948 on Freedom of Association, ILO Convention No. 98 of 1 July 1949 on the Right to Organize and Collective Bargaining, ILO Convention No. 111 of 25 June 1958 on Discrimination, ILO Convention No. 135 of 23 June 1971 on Workers’ Representatives.

Employees who consider that their rights are being violated may bring legal proceedings. If the company breaches the regulations, those responsible may be punished, in the form of remuneration to the employee.

 

Wages and working conditions

De Grønne Kokke ensures that:  

 • All employees receive a minimum wage in accordance with international standards.
 • Before entering employment, all employees are given written information about wages, place of work, job content, rights concerning holidays with pay, terms of notice, wage-related conditions, working time and collective agreements, if any.
 • All employees at the company receive at least 25 days of holidays with pay per year according to Danish legislation.
 • All employees who work over a shorter period of time receive holiday, and the holiday is adjusted to the length of employment.

De Grønne Kokke is aware of and respects the Danish requirements on wage conditions, benefits and terms of employment as expressed in Danish legislation in the law on certificates of employment, Act No. 1011 of 15 August 2007, the Holidays Act, Act No. 407 of 28 May 2004, the law on equal treatment of men and women in regard to employment and maternity leave, Act No. 734 of 28 June 2006, the law amending the law on equal treatment of men and women in regard to employment and maternity leave, the law on benefits for sickness or birth and the law on parental leave, Act No. 566 of 9 June 2006.

The Danish legislation is in accordance with EU Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on confirmation of employment, the UN Convention on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966, the UN Convention on the Abolition of All Forms of Discrimination Against Women of 18 December 1979, and ILO Convention No. 52 on Holidays with Pay.

Employees who consider that their rights are being violated may bring legal proceedings. If the company infringes the rules, the company may be ordered to pay compensation to the employee, and to retroactively pay any salary due.

 

Discrimination

De Grønne Kokke ensures that: 

 • Within the company, no person is subject to discrimination based on gender, race, colour, religion, political opinion, sexual orientation, national extraction, social origin, ethnic origin, age or handicap.
 • Within the company, no person is subejct to discrimination in hiring, dismissal, transfer, promotion, wage setting, setting of working conditions or competency development. All decisions regarding employment, promotion, dismissal, wages and other working conditions are based on relevant and objective criteria.

De Grønne Kokke is aware of and respects the ban against discrimination as expressed in Danish legislation in the law prohibiting discriminatory treatment, Act no. 756 of 30 June 2004 and law on equal treatment of men and women in regard to employment and maternity leave, Act no. 711 of 20 August 2002.

The Danish legislation is in accordance with EU Directive 00/43/EC of 29 June 2000 on equal treatment between persons irrespective of racial and ethnic origin, EU Directive 00/78/EC of 27 November 2000 on a general framework on equal treatment in employment and occupation, the European Convention on Human Rights of 4 November 1950, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women of 18 December 1979, ILO Convention No. 100 of 29 June 1951 on Equal Remuneration, ILO Convention No. 111 of 25 June 1958 on Discrimination, and ILO Convention No. 169 of 27 June 1989 on Indigenous Peoples.

Employees who consider that their rights are being violated may bring legal proceedings. If the company breaches the regulations, those responsible may be punished, in the form of a fine or imprisonment.

 

10.02.2020       Leyla Uhre